Terms of Use

ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ใช้บังคับสำหรับการที่ท่านเข้าใช้ www.wyns.life และ www.whatyouneedislife.com (“เว็บไซต์”) ของบริษัท คอมมูนิตี้ วี จำกัด (“บริษัทฯ”)

การใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไข ข้อกำหนดต่างๆ เหล่านี้ทั้งหมดแล้ว  ดังนั้น หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมด กรุณาหยุดเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้

บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ นโยบาย หรือคู่มือใดๆ ของเว็บไซต์นี้ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ  ซึ่งการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศฉบับแก้ไขลงในเว็บไซต์ และท่านตกลงสละสิทธิใดๆที่อาจมี  ดังนั้น หากท่านไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กรุณาหยุดการเข้าใช้เว็บไซต์นี้

การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ในการสั่งซื้อสินค้า ใช้บริการ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯจัดให้มีในเว็บไซต์นี้ เฉพาะกับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานกับเว็บไซต์แล้วเท่านั้น

การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ถือว่าท่านได้ตกลงดังต่อไปนี้

 • ผู้ใช้งานหนึ่งท่าน สามารถลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น
 • ให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง
 • ปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
 • รักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งานของท่าน โดยเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับและจำกัดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานและคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • แจ้งให้เว็บไซต์และบริษัทฯทราบทันทีที่ท่านสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัยเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานของท่าน
 • รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นผ่านการใช้บัญชีผู้ใช้งานของท่าน และยอมรับความเสี่ยงทุกกรณีที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเข้าใช้บัญชีผู้ใช้งานของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี การทำธุรกรรมการเงินใดๆ เช่น สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ นั้น  ท่านควรตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานภายใต้ความดูแลของผู้ปกครองตามกฎหมาย และให้แน่ใจว่าผู้ปกครองของท่านเข้าใจเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์
  • บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะเพิกถอนบัญชีผู้ใช้งานของท่านทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบการกระทำดังต่อไปนี้
   • ผิดข้อตกลง เงื่อนไขการใช้งาน เงื่อนไขอื่นๆของบริษัทฯ ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดที่ได้ตกลงไว้
   • การกระทำใด ๆ โดยไม่ถูกต้องตามกฏหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเจตนาทุจริต
  • บริษัทฯจัดเก็บ รวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้ใช้งานและการใช้เว็บไซต์ตามนโยบายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้จัด(ตามนิยามด้านล่าง)

ข้อจำกัดการใช้งาน

การใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านจะดำเนินการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และตกลงดังต่อไปนี้

 • ห้ามเผยแพร่ข้อความอันส่งผลเสียหายต่อผู้อื่น
 • ห้ามเผยแพร่ข้อความผิดกฎหมาย ข่มขู่คุกคาม กล่าวร้าย หมิ่นประมาท ละเมิดต่อสิทธิ หยาบคาย ลามกอนาจาร ดูหมิ่น ทำลาย เหยียดหยาม ต่อผู้อื่น
 • ห้ามปลุกระดมให้เกิดการจลาจล
 • ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
 • ห้ามจำกัดมิให้บุคคลอื่นใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
 • ห้ามเผยแพร่ลิ้งก์ไปยังเว็บไซต์ หรือเนื้อหาอื่นใด ซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม
 • ห้ามเผยแพร่สแปม การติดต่อทางการตลาดโดยตรง หรือการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต สื่อสนับสนุนการขาย หรือการชักชวน การค้าขายในรูปแบบอื่นๆ
 • ห้ามเผยแพร่ไวรัส สปายแวร์ โทรจัน โปรแกรมซ่อน หรือไฟล์อื่นใดที่เป็นอันตราย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์หรือผู้ใช้งานเว็บไซต์

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อสินค้า

เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์ให้ท่านสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเท่านั้น บริษัทฯมิได้เป็นผู้จัดงาน ผู้ขายสินค้า หรือผู้ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมหรือสินค้าดังกล่าวแต่ประการใด  ดังนั้น เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้รับทราบและตกลงดังต่อไปนี้

 • การสั่งซื้อสินค้า
  • บริษัทฯและเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวกลางในการจำหน่ายสินค้า ซึ่งรวมถึงบัตรร่วมกิจกรรมต่างๆ จากผู้จัดกิจกรรม (“ผู้จัด”) และรับชำระค่าสินค้าแทนผู้จัดเท่านั้น  ดังนั้น การสั่งซื้อสินค้าของท่านผ่านเว็บไซต์จึงถือเป็นการซื้อสินค้าจากผู้จัด
  • การสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับการยืนยันผ่านเว็บไซต์ว่าเป็นธุรกรรมที่ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ซึ่งหมายรวมถึงการที่ท่านได้ชำระค่าสินค้า รวมตลอดถึงค่าบริการที่เกี่ยวข้องแก่ทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินหรือยกเลิกธุรกรรมดังกล่าว แม้เป็นการทำธุรกรรมจากความผิดพลาดของผู้ใช้งานเว็บไซต์ก็ตาม  ทั้งนี้ แม้บริษัทจะมีการยืนยันการทำธุรกรรมหลายช่องทาง เช่น การยืนยันผ่านเว็บไซต์ หรือทางอีเมล์ เป็นต้น บริษัทให้ถือว่าการทำธุรกรรมจะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการยืนยันผ่านเว็บไซต์เท่านั้น
  • บริษัทฯไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการกำหนดราคาสินค้าในทุกกรณี ผู้จัดจะเป็นผู้กำหนดราคาสินค้า ส่วนลด หรือ โปรโมชั่นต่าง ๆ (หากมี)
  • บริษัทฯไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดจำนวนสินค้าที่จะจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ นอกจากนั้น ในบางกรณี ผู้จัดอาจจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าผ่านหลายช่องทางซึ่งรวมถึงเว็บไซต์นี้  ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่สามารถยืนยันจำนวนสินค้าที่แน่นอนที่สามารถจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ได้  การระบุจำนวนสินค้าผ่านทางเว็บไซต์เป็นการระบุจำนวนตามที่ผู้จัดกำหนดมาเท่านั้น
 • วิธีการชำระเงิน
  • สามารถชำระเงินค่าสินค้าตามวิธีการที่บริษัทฯกำหนดทางเว็บไซต์
  • การชำระเงินของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น
 • ค่าบริการ
  • การสั่งซื้อสินค้าในลักษณะใดๆผ่านเว็บไซต์ บริษัทฯมีสิทธิคิดค่าบริการในการดำเนินการ ตามจำนวนที่ระบุ  ซึ่งค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ละกิจกรรม
  • ค่าบริการในการดำเนินการจะไม่มีการคืนในทุกกรณี
 • การเลื่อนหรือยกเลิกกิจกรรม
  • กิจกรรมต่างๆ อาจถูกเลื่อนเวลาหรือยกเลิกได้ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากผู้จัดเท่านั้น บริษัทฯไม่มีส่วนร่วมแต่ประการใด
  • หากมีการเลื่อนเวลาหรือยกเลิกกิจกรรม โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารจากผู้จัดโดยตรง โดยที่บริษัทฯอาจจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลื่อนเวลาหรือยกเลิกกิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์ฯ แล้วแต่กรณี
 • การคืนเงินค่าราคาสินค้า
  • กรณีที่กิจกรรมถูกเลื่อนเวลาหรือยกเลิก และท่านมีสิทธิได้รับการคืนเงินค่าสินค้า ท่านตกลงเรียกให้ผู้จัดชำระเงินคืนโดยตรงเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯกำหนดว่าท่านสามารถรับเงินคืนผ่านเว็บไซต์ได้
  • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการเลื่อนเวลาหรือยกเลิกกิจกรรมโดยผู้จัดในทุกกรณี
 • ความรับผิดชอบในลักษณะของสินค้า
  • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในทุกกรณี หากท่านพบว่าลักษณะของสินค้า หรือกิจกรรมไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อ ท่านตกลงเรียกร้องจากผู้จัดโดยตรงและสละสิทธิในการเรียกร้องใดๆ ที่มีต่อบริษัทฯทั้งสิ้น

ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

ท่านรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า

 • บริษัทฯไม่มีความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหา (หมายถึง ข้อความ ภาพประกอบ รูปถ่าย เครื่องหมายการค้า ข้อมูล หรือ ส่วนประกอบอื่นใด) ในเว็บไซต์ ที่อาจมีผลมาจากการไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด การพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด ข้อมูลรายละเอียดที่ได้มาจากทางผู้จัด และบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เนื้อหา ข้อมูล สารสนเทศต่างๆ บนเว็บไซต์นี้ ไม่อยู่ในความรับผิดชอบต่อความเที่ยงตรง ความสมบูรณ์หรือประโยชน์ในการใช้งานของทางบริษัทฯ ทั้งส่วนที่เกิดจากบุคคลที่สาม ผู้หนึ่งผู้ใดที่ใช้บริการ รวมทั้งความคิดเห็น และข้อแนะนำจากพนักงานที่อยู่ในความดูแลของทางบริษัทฯด้วย
 • บริษัทฯไม่มีความรับผิดชอบต่อการไม่สามารถเข้าใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์
 • ท่านเป็นผู้รับผิดชอบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อรองรับการใช้บริการจากเว็บไซต์นี้ เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งค่าบริการจากการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อและข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจมีความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคหรือสะกดคำผิด นอกจากนี้ การให้สื่อ ข้อมูล และบริการในเว็บไซต์เป็นลักษณะ “ตามสภาพ” ดังนั้น บริษัทฯปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สภาพความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือความต้องการในการใช้งานเฉพาะ ความถูกต้อง กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์อันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และข้อมูล เนื้อหา และสื่อที่อยู่ในเว็บไซต์ หรือการใช้งานจะไม่เกิดการหยุดชะงัก การใช้งานจะเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับท่าน หรือการส่งข้อมูลเกี่ยวกับท่านจะสำเร็จ ถูกต้อง หรือส่งอย่างปลอดภัย
 • บริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดสำหรับค่าเสียหายทางตรง ทางอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ ที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายอื่นใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงการสูญเสียรายได้ กำไร ค่าความนิยม ข้อมูล สัญญา การใช้เงิน การสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการหยุดชะงักของธุรกิจ ไม่ว่าในการละเมิด (ซึ่งรวมถึงความประมาทเลินเล่อ) สัญญา หรือโดยประการอื่น อันเป็นผลมาจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์ เนื้อหา หรือสื่อที่อยู่ในเว็บไซต์หรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ รวมถึงค่าเสียหายใดๆ ที่เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ใช้เชื่อถือข้อมูลใดที่ได้รับจากเว็บไซต์ หรือจากทางผู้จัด หรือที่เป็นผลมาจากความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก การลบไฟล์หรืออีเมล ข้อผิดพลาด ความบกพร่อง ไวรัส ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่ง หรือการไม่สามารถปฏิบัติสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความล้มเหลวในการสื่อสาร การโจรกรรม การทำลาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งบันทึก โปรแกรม หรือบริการของบริษัทฯ

ข้อตกลงรับผิดชดใช้

 • ท่านตกลงคุ้มครอง ชดใช้ และปกป้องบริษัทฯ ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ จากการเรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าบริการ หนี้สินความรับผิดและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับ 1. การใช้เว็บไซต์ของท่าน  2. การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน  3. การละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นๆ  หรือ 4. การกระทำใดๆของท่านที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 • เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด โดยมีบริษัทฯ หรือ บุคคลที่สามซึ่งอนุญาตให้บริษัทฯใช้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ท่านสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้มีการทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ
 • บริษัทฯสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดโดยชัดแจ้งในต้นฉบับทั้งหมดของเว็บไซด์ ในด้านเนื้อหา สัญลักษณ์ ตัวอักษร กราฟฟิก การออกแบบ และข้อมูลทั้งหมด โดยท่านตกลงไม่ทำซ้ำ ดาวน์โหลด จัดจำหน่าย เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล ห้ามลอกเลียน ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไม่ว่ารูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความผิดพลาดด้านเนื้อหาที่เกิดขึ้น จากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานขอผู้ใช้บริการในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการอัพโหลด เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล หรือส่วนต่างๆบนเว็บไซต์นี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ ผู้ฝ่าฝืนต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว ข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ตลอดไป โดยไม่สามารถเรียกร้องเอาคืนด้วยเหตุผล ข้อยกเว้น หรือยกข้อกฎหมายใดมากล่าวอ้างได้  โดยบริษัทฯ สามารถทำการใดๆต่อข้อมูล และสารสนเทศดังกล่าวได้  ผู้ใช้บริการยอมรับให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง ทำซ้ำ เผยแพร่ จำหน่าย ข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ที่เป็นของผู้ใช้บริการได้

การดำเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์

 • ท่านรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า ในกรณีที่มีการดำเนินการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่นใดมายังเว็บไซต์นี้ เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือไม่ บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงเว็บไซต์ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด หรือความเสียหาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ผ่านทางการเชื่อมโยงผ่านจากเว็บไซต์อื่น ไม่ว่าในกรณีใดๆ
 • เว็บไซต์นี้มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อผลอันใดที่เกิดขึ้นจากข้อมูลหรือกิจกรรมในเว็บไซต์เหล่านั้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

การระงับ แก้ไข ปรับเปลี่ยน เว็บไซต์

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแก้ไขปรับเปลี่ยนหรือหยุดให้บริการโดยชั่วคราวหรือถาวรซึ่งเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า ท่านตกลงและยอมรับว่าบริษัทฯจะไม่มีความรับผิดจากการแก้ไขปรับเปลี่ยน ระงับ หรือหยุดให้บริการไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ฯ

การแยกต่างหากจากกันของข้อสัญญา

 • หากข้อสัญญาใดในข้อตกลงนี้ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ข้อสัญญานั้นจะถือว่าแยกออกมาจากข้อตกลงฉบับนี้ และไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์และความมีผลใช้บังคับของข้อสัญญาอื่นที่เหลือ